Català
Castellano

Finalitats


IDENTITAT:


L'Associació Catalana del Càncer és una associació d'usuaris dels serveis de sanitat i consumidors de productes sanitaris. Es una organització  de persones usuàries i consumidores, de representació, consulta i participació per a la defensa dels drets i dels interessos legítims de les persones malaltes de càncer y les seves famílies en llurs relacions com a usuàries dels serveis sanitaris  i de consum de productes sanitaris.

OBJECTE SOCIAL PRINCIPAL :


L’objecte social principal de l´associació es la defensa, la informació, l’educació, laformació, l’assistència i la representació dels interessos col·lectius dels ciutadans malalts de cànceren llurs relacions com usuaris de serveis sanitaris i de consum, i també dels de llurs membres.

FUNCIONS:

a) La informació a les persones malaltes de càncer sobre llurs drets i obligacions.


b) L’educació i la formació de les persones malaltes de càncer usuàries i consumidores.


c) La gestió dels conflictes en matèria de consum, especialment per mitjà de la medicació.


d) L’exercici d’actuacions de defensa de llurs membres, de l’organització i dels interessos generals  com a persones usuàries i consumidores.


e) La defensa dels drets i interessos d’aquestes  persones com a consumidores de béns i serveis per mitjà de la funció de consulta, informe i assessorament als poders públics.


f) Qualsevol altra funció que pugui derivar de les relacions de consum i defensa dels consumidors i els usuaris.

DEURES DE L’ASSOCIACIÓ.


a) Ajustar totes les actuacions als principis científics i als criteris de les autoritats sanitàries  i als principis de bona fe, precaució i diligència i no difondre dades sense un suport adequat d’acreditacions, resultats analítics o controls de qualitat suficientment contrastats, sens perjudici de llur dret a presentar les denúncies que considerin pertinents.


b) Rectificar públicament o fer cessar activitats temeràries si hi ha una sentencia judicial ferma.


c) Col·laborar amb les administracions públiques de Catalunya per a assolir conjuntament els objectius assenyalats en el Codi de Consum de Catalunya.


d) Oferir a les persones malaltes de càncer una protecció jurídica eficaç, adreçada a la reparació i indemnització pels danys i perjudicis que pateixin com a conseqüència de l’adquisició, l’ús o el gaudir de béns i serveis.


e) Rebutjar com a membres o col·laboradors a persones jurídiques amb finalitat de lucre.


b) No rebre  ajuts de qualsevol classe d’empreses subministradores de béns o serveis destinats a les persones malaltes de càncer, o d’entitats relacionades amb les dites empreses.


c) No actuar amb temeritat.

 

DRETS DE L’ASSOCIACIÓ.


a) Ésser declarada  d’utilitat pública i gaudir de les corresponents exempció i bonificacions fiscals establertes legalment.


b) Obtenir informació de les administracions públiques.


c) Participar en l’arbitratge de consum, adherint-s’hi i nomenant àrbitres que representin els interessos generals de les persones malaltes de càncer y dels seus familiars directes en els tribunals arbitrals.


d) Gaudir de subvencions públiques i d’altres mesures de suport i foment.


e) Promoure l’exercici d’actuacions administratives en defensa dels drets de les persones malaltes de càncer y dels seus familiars directes.


f) Ésser considerada part interessada en els procediments administratius sancionadors que l’Associació hagi promogut, sempre que l’Associació hagi comparegut i que els procediments afectin a la protecció general dels interessos de les persones malaltes de càncer.


g) Gaudir del benefici de la justícia gratuïta, d’acord amb les lleis.


h) Exigir la rectificació pública de les comunicacions i informacions publicitàries enganyoses o il·lícites, i exercir, si escau, el corresponent dret de rèplica, d’acord amb les lleis.


i) Representar les persones malaltes de càncer davant dels diferents organismes amb competències que els afecten de manera directa o indirecta.


j) Representar les persones consumidores en els mitjans de comunicació públics i privats.


k) Integrar-se en agrupacions o federacions que tinguin les mateixes finalitats i un àmbit territorial més ampli.


l) Formar part del Ple del Consell de Persones Consumidores de Catalunya.

 

OBJECTIUS COMPLEMENTARIS:


En tot moment es desenvolupen exclusivament en l'àmbit de la Ciència, i d'acord amb les directrius de les autoritats científiques i administratives. 
 

1.- La investigació científica i tecnològica en oncologia i la seva aplicació en la cooperació i desenvolupament.


-Investigació científica a través de la coordinació de temes per a tesis doctorals, mitjançant la coordinació entre catedràtics i professors d'universitats de diferents països Transferència de resultats arribats.


-Investigació científica específica de nous principis actius que permeten millorar la quimioteràpia.


-Investigació científica en Teràpies Complementàries de Medicina Biològica i Psicooncologia Curativa (Psiconeuroinmunologia).


-Investigació científica de noves Teràpies Complementàries.


2.- Promoció de serveis bàsics de salut en l'àmbit de l'oncologia i la seva aplicació en la tecnologia de cooperació al desenvolupament: Investigació, transferència i complementació de Teràpies Complementàries utilitzades en diferents cultures i països. Complementació i síntesi de teràpies de medicina oriental amb les de la medicina occidental.


3.- Localització del material biològic: microcultius i plantacions.


4.- Conscienciació social educació en hàbits profilàctics i promoció del diagnòstic precoç.

 

Finalitats específiques:


a.    Conscienciar a la societat, en conjunt i especialment als anomenats grups de risc, de la problemàtica oncològica i dels riscos i mitjans profilàctics de cada tipus de càncer, en relació als respectius grups de risc.


b.    Impulsar la divulgació i us dels nous tests sanguinis, com els marcadors tumorals, per tal de millorar la detecció precoç dels càncers mes freqüents.


c.    Impulsar el diagnòstic precoç del càncer de mama (que afecta a una de cada divuit dones), d'úter i de  pròstata.


d.    Promoure iniciatives d'investigació científica relacionades amb les noves teràpies.


e.   Buscar i facilitar el material biològic per tal d’obtenir, posteriorment, els principis actius.


f.    Estudiar els microclimes adients i crear plantacions d'aquestes espècies vegetals.


g.   Conrear i atendre adientment aquestes espècies vegetals per tal d’aconseguir que es desenvolupin i reprodueixin correctament.


h.   Estimular i promoure els tractaments que, malgrat que no siguin curatius, alleugin els símptomes i allarguin i millorin la qualitat de vida.


i.    Ajudar aquests malalts, mitjançant el suport psicològic adient, perquè aprenguin a conviure amb la malaltia.


j.    Demanar a les autoritats competents els mitjans necessaris per elevar la investigació científica, en general, i l'oncològica, en particular, a nivell europeu i mundial evitant la constant fuga de "cervells".

 

 

 

 

Psicooncología curativa